Wij zijn op zoek naar een monteur CV/HVAC met rijbewijs B. Contacteer ons.

Algemene voorwaarden

 1. De algemene verkoopsvoorwaarden en bepalingen van de verkoper hebben voorrang op de bijzondere voorwaarden die zouden kunnen voorkomen op de bestelbon van de koper of elders, tenzij deze laatste schriftelijk worden aanvaard door de verkoper.

 2. Onze offertes worden bij wijze van inlichting gegeven en geven een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de af te sluiten koop, doch zijn vooral louter informatief en binden ons dus op generlei wijze. De geldigheid van onze offertes en bestekken is in de tijd beperkt tot een maximum van 30 dagen. Ze zijn onderworpen aan alle wisselvalligheden van een normale koop: evolutie van de arbeidskost, van de prijs van de grondstoffen, van buitenlandse valuta’s, enz.

 3. Catalogussen, notities, prospectussen, folders, publicitaire aankondigingen of monsters zijn niet te beschouwen als bindende offertes van de beschreven of afgebeelde producten. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde de door ons nuttig geachte technische wijzigingen aan onze producten aan te brengen zonder dat wij verplicht kunnen worden diezelfde wijzigingen aan te brengen aan reeds geleverde of in levering zijnde producten.

 4. De levertermijnen worden bij wijze van aanduiding medegedeeld en leggen ons geen uitdrukkelijke verplichting op. De verkoper zal nochtans alles in het werk stellen om deze te respecteren, minstens te leveren binnen een redelijke termijn. Deze termijnen gaan pas in vanaf het ogenblik dat de koper zijn contractuele verplichtingen is nagekomen en worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling geschorst als de koper zijn verplichtingen niet nakomt. Een vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot schadeloosstelling noch tot nietigverklaring van de bestelling.

 5. De levering aan de koper wordt uitgevoerd op het adres dat bij ondertekening van de offerte wordt opgegeven door de koper. Het transport geschiedt op risico van de koper, ongeacht de wijze en de voorwaarden van het transport

 6. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de hoofdsom, intresten en kosten en zonder afbreuk te doen aan ons recht om de gedwongen uitvoering te eisen met toepassing van de huidige algemene voorwaarden. De risico’s met betrekking tot de bestelde goederen gaan automatisch volledig over op de koper vanaf uitvoering van de levering zoals omschreven in art. 5 van de algemene voorwaarden.

 7. Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, machtigt de koper ons te allen tijde, d.w.z. alvorens te leveren of met levering voort te gaan, een bankgarantie voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen te verlangen. Zolang deze garantie niet gesteld is, zijn wij gerechtigd alle verdere leveringen op te schorten. Hetzelfde geldt, zolang door de koper niet voldaan is aan zijn betalingsverplichtingen betreffende reeds uitgevoerde leveringen.

 8. De producten van de verkoper zijn gegarandeerd vrij elk materiaalgebrek en/of fabricagefout. Deze garantie, die ingaat op de datum van de levering, is geldig voor een periode van één jaar. Door deze garantie worden goederen, die als gebrekkig erkend worden, gratis vervangen door of gerepareerd in de werkplaats van de verkoper al naargelang deze laatste zijn keuze. Ten einde van deze garantie te kunnen genieten, moet de koper aan de verkoper tijdens genoemde periode van één jaar de gebreken en fouten die geconstateerd worden schriftelijk melden. Elke klacht moet bij aangetekend schrijven worden gedaan en moet nauwkeurig de aard en de motivatie van de klacht vermelden.

 9. 9 Onder straf van vervallenverklaring moeten klachten betreffende de factuur, de algemene verkoopsvoorwaarden, de hoeveelheden of de kwaliteit van de geleverde goederen of hun verpakkingen schriftelijk aan de verkoper worden ter kennis gebracht binnen acht dagen na ontvangst van de goederen of van de factuur. Geen der voorafgaande garanties wordt toegepast in geval of van ongeval van slecht gebruik, onachtzaamheid, of onbehoorlijke opstelling van de goederen, die te wijten zijn aan de koper. De voorafgaande garantie is van rechtswege niet meer van kracht in geval van reparatie of wijziging die uitgevoerd werd door de koper of door een derde.

 10. Wanneer wij een klacht als gegrond aanvaarden, zijn wij enkel gebonden tot het vervangen van de producten of onderdelen met de formele uitsluiting van iedere vergoeding voor gelijk welke reden ook, zoals voor verlies of schade dat het gebruik van onze producten zou kunnen hebben veroorzaakt.

 11. Wij behouden ons het recht voor onze prijzen aan te passen bij verandering van de pariteit van de deviezen, douanerechten of overdrachttaksen.

 12. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van elk gefactureerd bedrag, taks inbegrepen, te geschieden op de zetel, zonder kosten voor ons en zonder korting, uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum. Wanneer de levering in twee of meerdere gedeelten uitgevoerd wordt, zal elk gedeelte afzonderlijk gefactureerd worden. De niet-betaling op vervaldag van een geaccepteerde wissel maakt onmiddellijk en van rechtswege alle andere vorderingen op de koper eisbaar. De koper kan geen klachten inroepen als voorwendsel om de betaling van de facturen op te schorten, te verminderen of uit te stellen.

 13. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd van 12% op jaarbasis. Bovendien is er bij niet-betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, een conventionele en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd van 15% op het gefactureerde, niet-betaalde bedrag met een minimum van € 125,00, en een maximum van € 10.000,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft de integrale schadevergoeding verschuldigd.

 14. Wanneer de koper nalaat een of meer verbintenissen uit te voeren, zullen wij het recht hebben om ofwel de gedwongen uitvoering te eisen met toepassing van de huidige algemene voorwaarden, ofwel om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden te verklaren, onder meer per ter post aangetekende brief of telefax aan de koper. In dit laatste geval zal de koper gehouden zijn tot betaling van hetgeen reeds geleverd en uitgevoerd werd, dit onverminderd ons recht om reeds geleverde goederen terug te nemen, Tevens zal de koper ons, wegens uitgezette kosten en gederfde winst, een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 30% van het bedrag van de verbroken verkoop of gedeelte ervan, dit onverminderd ons recht om terugbetaling te vorderen van de kosten welke wij moeten maken om de goederen weer in ons bezit te stellen en opnieuw in hun oorspronkelijke staat te brengen.

 15. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij het even welke wijziging van de juridische toestand van de koper.

 16. Alle geschillen zullen, al naar gelang het geval, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid hetzij van de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, hetzij van de Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Gent, hetzij van het Vredegerecht van ons Kanton te Gent.